Board Business Meeting 9-15

Board Business Meeting Agenda, September 15
Posted on 09/11/2020
NPSOur Board Business Meeting Agenda for September 15th is available for viewing. This meeting will be available with live interpretation in Spanish and Haitian Creole within the Zoom meeting, via the language selection button during the meeting.

Please click here to view the Board Business Meeting Agenda for 9-15-2020

Nuestra agenda de la reunión de negocios de la Junta para el 15 de septiembre ya está disponible. Esta reunión estará disponible con interpretación en vivo (en español y criollo haitiano) durante la reunión de Zoom, a través del botón de selección de idioma.

Haga clic aquí para ver la agenda de la reunión de negocios de la Junta para el 9-15-2020

Komisyon Konsèy Reyinyon biznis nou an Agenda pou 15 septanm ki disponib pou gade. Reyinyon sa a ap disponib avèk entèpretasyon dirèk an panyòl ak kreyòl ayisyen nan reyinyon Zoom, atravè bouton seleksyon lang lan pandan reyinyon an.

Tanpri klike sou isit la yo wè Komisyon Konsèy Reyinyon Biznis Agenda la pou 9-15-2020